【SCOM2012SP1进阶篇】SLA应用(三)创建SLA仪表盘

本篇将是SCOM2012SP1进阶篇的SLA应用中最后一篇,将介绍怎么将前面两章所做的步骤通过最直观的方式呈现——仪表盘。

1、 在操作控制台中,单击“我的工作区”。右键单击想要在其中存储视图的文件夹,指向“新建”,然后单击“仪表板视图”:

image

2、 在新建实例向导的“模板”页上,单击“服务级别布局”或“网格布局”,然后单击“下一步”。

image

3、 在“常规属性”页上,输入仪表板视图的名称。 描述为可选项。 单击“下一步”。

image

4、 在“指定作用域”页上,单击“添加”,在“添加 SLA”窗口中,选择已创建的服务级别目标,单击“添加”,然后单击“确定”:

image

5、 查看“摘要”页上的设置,然后单击“创建”,单击“关闭”:

image

6、 可以看到SLA仪表盘及内存使用是否达到设定的SLA:

image

PS:为方便交流,VMCloudQQ群已开通,欢迎各位探讨任何关于虚拟化或云方面的技术,特别欢迎干货入驻!VMCloud群号:237241754

  1. Aromaterapi; Fiziksel ve Fizyolojik Sağlığı Desteklemek için Bitkilerden Türetilmiş Olan Esansiyel Yağların Terapötik Kullanımıdır. aromaterapi eğitimi

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注